Algemene voorwaarden

V1 09-04-2019 | 13:43:32

Deze website is eigendom van Aidsfonds. De website is gemaakt met Kentaa, een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl). Een ieder die gebruik maakt van Aidsfonds Tour D'Amour - voor welke doeleinden dan ook - gaat akkoord met onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Aidsfonds en Kentaa spannen zich in om defecten aan deze website zo veel mogelijk te voorkomen en zo snel mogelijk te verhelpen. Kentaa is voor haar dienstverlening afhankelijk van derden, zoals hosting- en payment-providers en de interfaces (API) van de sociale netwerken.

Aidsfonds en Kentaa geven geen garanties met betrekking tot werking van en de dienstverlening via deze website en behoudt zich het recht voor de dienst te wijzigen, of uit te breiden. Aidsfonds en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die ontstaat uit het gebruik van de website of enige daarop geboden informatie, met inbegrip van beschadiging of verlies van gegevens, schade aan apparatuur of programma's.


Het evenement:

Deelnemers info
De Tour d'Amour vindt plaats op donderdag 20 juni 2019. De aanmelding start om 17:00 uur. In aanloop van het event ontvang je een e-mail met daarin de belangrijke informatie over het event.

Algemene voorwaarden voor deelname
De Tour d'Amour is een initiatief van Aidsfonds. De Tour d'Amour is geen officiële wedstrijd. Doelstelling van het event is het genereren van aandacht en inzamelen van gelden ten behoeve van het Aidsfonds kinderproject in Oeganda. Het inschrijfgeld dat deelnemers betalen wordt deels gebruikt om de kosten te dekken voor het event. De Tour d'Amour kan alleen plaatsvinden als de benodigde vergunning door de Gemeente Amsterdam is verstrekt. De organisatie van de Tour d'Amour is verantwoordelijk voor de inhoud van het evenementen-programma en de inhoud van de website www.tourdamour.aidsfonds.nl

Inschrijving
De inschrijvingsperiode start op 11 maart 2019 en sluit op 18 juni 2019. Er kunnen maximaal 500 koppels meedoen aan het event. Deelnemers jonger dan 18 jaar kunnen alleen meedoen onder verantwoordelijkheid van hun ouder en/of verzorger. Een inschrijving is pas definitief wanneer het inschrijfgeld direct is betaald via iDEAL.

Inschrijfgeld

15 euro per koppel (7,50 euro p.p.)

Heb je je inschreven, maar kan je toch niet deelnemen? Probeer dan een familielid of vriend als invaller te regelen. We kunnen het inschrijf- en sponsorgeld niet terugstorten, maar komt uiteraard wel goed terecht, namelijk de aidsbestrijding. 

Deelnemen
Deelname aan het Event is niet mogelijk zonder akkoord te gaan met de algemene voorwaarden en de disclaimer . waarbij hij/zij akkoord gaat met deelname op eigen risico. 

Voorbehoud wijzigingen event
De Organisatie behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in het programma van het de Tour d'Amour. De Organisatie behoudt zich het recht voor om bij onverwacht slecht weer of onvoorzienbare omstandigheden het event te annuleren of uit te wijken naar een alternatieve locatie of alternatieve starttijd /datum. Inschrijfgelden worden bij annulering van het event retour gestort onder aftrek van gemaakte kosten door de organisatie en kosten voor het betalingsverkeer. Sponsorgelden komen ten goede aan Aidsfonds en worden niet gerestitueerd bij het annuleren of verplaatsen van het event.

Aansprakelijkheid
Deelname aan het Event is te allen tijde geheel op eigen risico. De Organisatie alsook de sponsorende bedrijven zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor enig letsel of enige schade van de deelnemers of nabestaande(n) van welke aard dan ook, met inbegrip van directe, bijzondere, indirecte of gevolgschade, die zou kunnen ontstaan of ontstaan is vooraf, tijdens of na afloop van bezoek aan of deelname aan het event of op of tijdens de side events, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de organisatie toe te rekenen opzet of grove schuld.

De organisatie is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe dan ook genaamd, die derden mochten lijden als gevolg van een aan een deelnemer of team toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het event. Iedere deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen schade aangebracht aan anderen en/of eigendommen van anderen. De aangewezen verzekering hiervoor is een Aansprakelijkheidsverzekering Particulier (AVP). 

Portretrecht
Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de organisatie en zijn partners en sponsoren voor openbaarmaking en verveelvoudiging van tijdens of rond het Event gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de deelnemer zichtbaar is al dan niet inclusief zijn/haar naam en/of zijn/haar stem, voor promotionele doeleinden van de organisatie, zonder daarvoor een vergoeding te ontvangen.


Auteursrecht
Aidsfonds spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Indien foto's, illustraties en dergelijke door een actiestarter, deelnemer of projectleider worden geüpload op Aidsfonds Tour D'Amour, dan staat de actiestarter, deelnemer of projectleider in voor respecteren van de auteursrechten van derde partijen op dat materiaal. De actiestarter, deelnemer of projectleider vrijwaart Aidsfonds tegen aanspraken van derden wegens het schenden van auteursrechten.

Transactiekosten

Payment provider Buckaroo B.V. draagt zorg voor de afwikkeling van transacties via deze website. Over transacties worden door Kentaa en Buckaroo B.V. transactiekosten berekend. Aidsfonds en Kentaa zijn niet aansprakelijk voor de dienstverlening van Buckaroo B.V.. Bij een donatie kan iemand een bijdrage aan de transactiekosten doen. De exacte transactiekosten zijn afhankelijk van het gedoneerde bedrag en de betaalmethode.

Persoonsgegevens

Alle tot natuurlijke personen herleidbare gegevens (“persoonsgegevens”) in de elektronische correspondentie met de website Aidsfonds Tour D'Amour zullen Aidsfonds en Kentaa met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Aidsfonds en Kentaa leven daarbij de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”), het Privacy Statement en het Cookie Statement na. Aidsfonds geldt te allen tijde als 'verwerkingsverantwoordelijke' en Kentaa geldt te allen tijde als 'verwerker' in de zin van artikel 4 sub f AVG. Aidsfonds en Kentaa krijgen volledig inzicht in uw gegevens. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt of ter inzage gegeven, tenzij Aidsfonds daartoe verplicht is op grond van een wettelijke voorschrift, gerechtelijk vonnis of ambtelijk bevel. Wanneer u de website bezoekt, een actiepagina start, inlogt via een social media profiel of e-mailadres, of een donatie doet, worden uw gegevens vastgelegd. Aidsfonds en Kentaa en gebruiken uw gegevens ter ondersteuning respectievelijk uitvoering van uw geldinzamelactie, deelname registraties aan evenementen, het verwerken van donaties en om u te informeren over activiteiten en werkzaamheden of om uw steun te vragen. Indien u geen informatie van Aidsfonds wenst te ontvangen of bezwaar wilt maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact op via: tourdamour@aidsfonds.nl. U kunt zich voor nieuwsbrieven en e-mailings ook afmelden via de afmeldlink die is opgenomen onderaan ieder e-mailbericht.

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website Aidsfonds Tour D'Amour jonger is dan 16 jaar, zal Aidsfonds, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Aidsfonds niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Op de verwerking van persoonsgegevens is altijd ons Privacy Statement van toepassing. Het Privacy Statement kunt u hier raadplegen.

Cookies

Cookies vormen een essentieel onderdeel van het surfen op het web. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Kentaa maakt gebruik van de informatie in cookies om de bezoeker te herkennen bij een volgend bezoek en gepersonaliseerde inhoud aan te bieden en het voor de bezoeker makkelijker te maken. Cookies worden ook gebruikt voor het verkrijgen van statistische gegevens. Bij het plaatsen van cookies handelen Aidsfonds en Kentaa in overeenstemming met artikel 11.7 Telecommunicatiewet en het Cookie Statement.

Verwijderen van content

Aidsfonds en Kentaa behouden zich het recht voor om ongepaste of auteursrechtelijke informatie die door gebruikers op de website wordt geplaatst zonder voorafgaand bericht en zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding (deels) te verwijderen.

Taal

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in de Nederlandse taal en vertaald in de Engelse en Franse taal. Indien er een verschil is tussen de Franse of Engelse versie van deze Algemene Voorwaarden en de Nederlandse versie, dan prevaleert de Nederlandse versie. Alle in deze Algemene Voorwaarden gehanteerde begrippen moeten worden uitgelegd als Nederlandsrechtelijke begrippen en in overeenstemming met de AVG.